Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1-TARAFLAR

Satıcı Ad-Soyad: FATMAGÜL TAN (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)

Satıcı T.C: 16813485658

Satıcı İnternet Adresi: www.harazenplus.com

Satıcı Adres:

Merkez mahallesi donanma iş merkezi 39. Sokak numara B 21

Satıcı Telefon: 02624144114

Satıcı E-mail: İ[email protected]

1.2- ALICI

Alıcı Ad-Soyad: FATMAGÜL TAN (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Alıcı T.C: 16825485658

Alıcı Adres:

Piyalepaşa mahallesi 607. Sokak no 50 Gölcük kocaeli

Alıcı Telefon: 05326872243

Alıcı E-mail: İ[email protected]

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının

satıcıya ait internet adresi üzerinden sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen

sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen ürünün ve kapsamı belirtilen hizmetin,

aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve

yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME

ŞEKLİ

3.1- Sözleşme konusu ürün 2 adet sipariş edilecektir ve özellikleri aşağıda

belirtildiği gibidir:

Mavi besleyici serum

3.2- Sözleşme konusu hizmetin özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Satıcı, alıcı tarafa ürün hizmeti verecektir.

3.3- Sözleşme bedeli taraflarca 12.500 (on iki bin beş yüz) türk lirası olarak

kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, 7 gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi

halde satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar.

Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:

Taraflarca ödeme Eft olarak belirlenmiştir

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan

satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur. Alıcının satıcıdan

satın almış olduğu hizmetin ifası ile satıcı borcunu yerine getirmiş olur.

Sözleşme konusu ürün, alıcı tarafından belirtilen teslim adresine kargo ile gönderilerek

teslim edilecektir.

Teslim adresi:

Merkez mahallesi 39. Sokak numara B 21

Sözleşme konusu hizmetin ifa edileceği adres aşağıda belirtildiği gibidir:

İfa Adresi:

Merkez mahallesi 39. Sokak numara B 21 Kocaeli gölcük

MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Sözleşme konusu ürünün teslimatına ilişkin masraflar alıcıya aittir. Teslimat ve

hizmetin ifası, sözleşme bedelinin alıcı tarafından satıcıya ödenmesi ile birlikte en

fazla 10 gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli

sözleşme imzalandıktan 7 gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı tarafın

teslimat ve ifa yükümü ortadan kalkar.

Fatura, ürünlerin teslimi ve ifa esnasında alıcı tarafa teslim edilecektir.

MADDE 6-ALICININ VE SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ederek siparişi verilen ürüne ilişkin

temel özellikleri, ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve

eksiksiz verdiğini taahhüt eder.

Alıcı sözleşme konusu ürünü teslimden sonra gerekli özeni göstererek gözden

geçirmelidir. Eğer teslim almadan önce muayene yapılmaz ise, ayıplı ürünlere

ilişkin sorumluluk kendisine aittir.

Satıcı, sözleşme konusu ürünün ilgili mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz,

ürünün belirtilen özelliklerine uygun ve mevcut ise garanti belgesi ve kullanım

kılavuzu ile birlikte alıcı tarafa teslim ile yükümlüdür.

MADDE 7-HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK

Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan

doğan ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin

devri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini

devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine

satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa

yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasar satılanın taşıyıcıya teslim edildiği

anda alıcıya geçer.

MADDE 8-AYIBA KARŞI TEKEFFÜL

Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen

niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

Satıcı taraf, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin satılanda

bulunmaması, nitelik veya niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından

değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde

maddi, hukuki veya ekonomik ayıpların bulunmasından sorumludur.

Alıcı taraf, teslim aldığı ürünü makul süre içinde gözden geçirmekle yükümlüdür.

Satılan üründe satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse uygun süre

içinde satıcıya bildirimde bulunmalıdır.

Satıcı taraf, alıcı tarafın satılanı gerektiği gibi gözden geçirmekle görebileceği

ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını üstlenmişse sorumlu olur.

Satıcı taraf, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan

sorumlu değildir.

Satıcı taraf satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, satıcının ayıptan

doğan sorumluluğunu kaldıracak herhangi bir düzenleme yapılamaz. Ağır kusurlu

olan satıcı taraf, sözleşme konusu taşınır maldaki ayıbın süresi içinde

bildirilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz.

Alıcı taraf satın aldığı üründe ayıp olması halinde satılanı geri vermeye hazır

olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış

bedelinde indirim isteyebilir, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün

masrafları satıcıya ait olacak şekilde satılanın ücretsiz onarılmasını isteyebilir veya

imkan var ise satılan ürünün ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebilir.

MADDE 9-MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların

kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin

sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine

getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne

geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal

afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt,

üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten

dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal yazılı olarak

bildirecektir.

MADDE 10-CAYMA HAKKI

Alıcı, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın ve cezai şart

ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının

kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı tarafa yöneltilmiş olması

yeterlidir.

Alıcı teslim aldığı taşınır malı, olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde

kullanabilir, aksi halde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

Cayma hakkının kullanılması halinde kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 11-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret

Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu

sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli yetkilidir. Alıcının ürün ve

hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ile

Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ: 17.07.2023

ALICI İMZA SATICI İMZA

Close Sepetim
Close İstek Listesi
Close
Close
Kategoriler
Merhaba